Data Pemetaan Pegawai Jenjang PKBM

Data Sekolah
PKBM JAYA AGUNG
Rombel : 1
Siswa : 1
Tutor : 0
PKBM AR-ROYYAN
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM TELAKE
Rombel : 1
Siswa : 20
Tutor : 2
PKBM BINA ILMU
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM ANNISA
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM ADIWIYATA
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM KARYA MANDIRI
Rombel : 2
Siswa : 48
Tutor : 5
PKBM LENTERA DUNIA
Rombel : 3
Siswa : 31
Tutor : 0
PKBM DUA PUTRI
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM DAYA TAKA
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM PUTRI PETUNG
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM UMI ZA
Rombel : 2
Siswa : 41
Tutor : 7
PKBM TUDANG SIPULUNG
Rombel : 3
Siswa : 177
Tutor : 5
PKBM SINAR HARAPAN
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM MAWAR
Rombel : 2
Siswa : 86
Tutor : 8
PKBM MAR`AH
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM Darul Arqam
Rombel : 2
Siswa : 7
Tutor : 2
PKBM AL - HIDAYAH
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM SALSABILA
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0
PKBM Garuda
Rombel : 4
Siswa : 72
Tutor : 8
PKBM BINA ANAPRASA BUNGA BANGSA
Rombel : 0
Siswa : 0
Tutor : 0